Now showing items 1-2 of 2

  • คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ลัดดา ดำริการเลิศ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์ (กระทรวงสาธารณสุขสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
   นโยบายด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้รับการขานรับจากผู้คนในแวดวงสุขภาพ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพราะเห็นว่าการพัฒนารพ.สต. เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญใ ...
  • ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; บัณฑิต ศรไพศาล; เกษม เวชสุทธานนท์; สมใจ ประมาณพล; ษากุล สินไชย; กุลธิดา จันทร์เจริญ; เพ็ญศรี สงวนสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช, 2547-10)
   หนังสือถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยเล่มนี้ เป็นความร่วมมือของทีมงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ช่วยกันสรุปประสบการณ์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายนักวิจัยหลากหลายสาขา เพื่อช่วยสะท้อนให้เข้าใจแนวคิดและวิ ...