Now showing items 1-1 of 1

    • บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ 

      อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุพา วงศ์ไชย; Anuwat Supachutikul; การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน (2541 : ) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)