Now showing items 1-1 of 1

    • ทะเบียนอุปกรณ์ภูมิปัญญาชุมชนสำหรับคนพิการ 

      ศิวิไลช์ วนรัตน์วิจิตร; Civilaiz Wanaratwichit; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Orawan Keeratisiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
      หนังสือ ทะเบียนอุปกรณ์ภูมิปัญญาชุมชนสำหรับคนพิการ เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนในการสร้างสรรค์อุปกรณ์คนพิการที่ช่วยเหลือในการฟื้นฟู ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือในการทำงาน จากการสำรวจข้อมูลอุ ...