Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง 

      อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongphet; วารุณี เกตุอินทร์; Varunee Ket-in; ณัฐพร อุทัยธรรม; Nattaporn Utaitum; สุปราณี หมู่คุ่ย; Supranee Mookui; ทิพวัลย์ มีทรัพย์; Thipawan Meesub (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
      คู่มือการจัดการตนเองของผู้สูงอายุและครอบครัวฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและเพิ่มกิจกรรมทางกาย การใช้ยา การจัดการความเครียด ...