Now showing items 1-3 of 3

  • พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ชาติชาย มุกสง; Komatra Chuengsatiansup; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวบบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยหลายเรื่องที่น่าสนใจเอาไว้ ได้แก่ (1) สถานะขององค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย วาระการวิจัยและแนวทางการศึกษาในอนาคต โดย นิธิ ...
  • มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; พจน์ กริชไกรวรรณ; Komatra Chuengsatiansup; Pon Krikaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หนังสือเล่มนี้เป็นผลลัพธ์ของการประชุมระดมความคิดในเวทีสัมมนาเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์และสุขภาพของสังคมไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2544 โดยมีนักวิชาการมาร่วมทบทวนกระบวนทัศน์และวิธีคิดของสังคมเกี่ ...
  • สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา 

   โกศล จึงเสถียรทรัพย์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; พุทธชาติ แผนสมบุญ; ธนวรรณ สาระรัมย์ (สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2559-03)