Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่ส้ม GAP ปี 2565 

      พนิดา จงสุขสมสกุล; Panida Jongsuksomsakul; ศตพรรษ โตอินทร์; Satapat Toin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
      คู่มือเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่ส้ม GAP ปี 2565 เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะที่ดีของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีในสวนส้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ...