Now showing items 1-1 of 1

    • วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ 

      สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; Surakiat Achananupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      เอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนเหตุการณ์สำคัญและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ โดยส่วนแรกเป็นการทบทวนสาระสำคัญของการประชุมนานาชาติทั้ง 4 ครั้ง คือ การประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ...