Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพฉบับสมบูรณ์ กรณีศึกษาประเทศไทย 

      บุญชัย กิจสนาโยธิน; Boonchai Kijsanayotin; คเณศ สัมพุทธานนท์; Kanet Sumputtanon; เพียงหทัย อินกัน; Pianghatai Ingun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
      สถิติชีพ (Vital Statistics) เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG-Millennium Development Goal) อันเป็นมติที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) สถิติชีพที่มีความถูกต้อง ...