Now showing items 1-1 of 1

    • นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

      วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; Vithoon Eungprabhanth; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; Nuan-Anan Tantigate (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
      เอกสารชุดนี้รวบรวมแนวคิดเรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มานำเสนอเพื่อให้เห็นทางออกใหม่ๆ ในเรื่องสุขภาพ เริ่มต้นด้วยการทบทวนความเป็นมาของแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในตอนที่ 1 การทบทวนกฎหมายที่เก ...