Now showing items 1-1 of 1

    • ประสาทหูเทียม 

      ภาธร ภิรมย์ไชย; Patorn Piromchai; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; วรินทร พุทธรักษ์; Warinthorn Phuttharak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06)
      ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) เป็นนวัตกรรมใหม่ ในประเทศไทยยังขาดหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสาทหูเทียมและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ทางบรรณาธิการจึงพยายามรวบรวมผู้นิพนธ์จากสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งโสต ศอ นาสิกแพทย์ ...