Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

      วิสาขา ภู่จินดา; Wisakha Phoochinda; ศิริวิมล สายเวช; Sirivimon Saywech; สิริสุดา หนูทิมทอง; Sirisuda Nootimthong; วลัลนา วัฒนาเหมกร; Walanna Wattanahemmakorn; พรกมล เหล่าลิ้นฟ้า; อัจฉรา สามพ่วงบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
      หนังสือคู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเล่มนี้ เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศไทย ...