Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาธุรกิจคนพิการ 

   อาภาพรรณ ชนานิยม; Arpaparn Chananiyom; วัชรา ริ้วไพบูลย์; Wachara Riewpaiboon; วรรณพร บุญเรือง; Wannaporn Boonrueng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-07)
   ปัจจุบันจำนวนคนพิการในประเทศไทย มีมากกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งแม้ว่าจะมีความพิการที่หลากหลาย แต่ทว่า หลายหน่วยงานพยายามช่วยส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภทได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ ...
  • ธุรกิจคิดไม่เล็ก : ธุรกิจเล็กๆ ที่เกิดจากหัวใจและความคิดไม่เล็กจากคนพิการ 

   โอปอล์ ประภาวดี; Opal Prapavadee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการและการขยายเครือข่ายการประกอบการด้านสังคมของคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ...