Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดการกำลังคนของระบบสุขภาพชุมชน 

   ฑิณกร โนรี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-02-19)
  • สรุปสาระสำคัญ การจัดการกำลังคนเพื่อระบบสุขภาพชุมชน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-02-19)
  • แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550-2559 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ฑิณกร โนรี; นงลักษณ์ พะไกยะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ; ไม่มีข้อมูล (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, 2009-11)
   ประเทศไทยมีความพยายามผลักดันการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมายาวนาน จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่าประเด็นกำลังคนด้านสุขภาพมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงสาธาร ...