Now showing items 1-1 of 1

    • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-11)
      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 : สุขภาพคนข้ามชาติ ความจริงกับสิ่งที่รับรู้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...