Now showing items 1-1 of 1

    • ฝ่าข้ามความบ้า : การเดินทางจากโลกหลอนออกมาสู่โลกจริงของผู้บกพร่องทางจิต 

      วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
      หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนพิการทางจิตและครอบครัวที่ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตความเจ็บป่วยทางจิตมาจนพบความสุขอีกครั้ง ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าท ...