Now showing items 1-6 of 6

  • Design ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการออกแบบ 

   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07-01)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • Entertainment เปิดโลกความบันเทิง 

   Taka Agav; ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; สิริกาญจน์ สมนึก; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • Lifestyle กิน ช้อป เที่ยว ในแบบที่เป็นตัวเอง 

   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; สิริกาญตน์ สมนึก; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • Project Plus เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพครูฝึก O&M คนพิการทางการเห็นและผู้สูงอายุในชุมชน 

   เบญจมาศ เป็นบุญ; ประดับพร เนตวงษ์; กมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา; ภาวิณี ลาโยธี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   สืบเนื่องจากที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Training ...
  • SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน 

   สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • สถาปนิกอาทร ตามรอยพ่อ 

   วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2559-06)
   การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล เพื่อการมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีความสุขนั้น แม้จะเป็นสิทธิตามกฎหมายที่คนพิการพึงได้รับ และมีนโยบายรัฐจากหน่วยงานส่วนกลางแล้ว แต่บริการนี้ก็ไม่ได้มีโ ...