Now showing items 1-1 of 1

    • ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน คนพิการ 

      โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551-06)
      เรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนแง่มุมภูมิปัญญาสุขภาพหมอพื้นบ้าน คนพิการ และชุมชน