Now showing items 1-2 of 2

  • DAD : Differently-Abled Design คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง 

   กษมา แย้มตรี; ยศวดี สนธิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   DAD “Differently-Abled Design” คู่มือออกแบบสำหรับความสามารถที่แตกต่าง เป็นองค์ความรู้ที่มาจากการถอดบทเรียนการทำงานของกลุ่มสถาปนิกชุมชนที่เข้าไปคลุกคลีกับชุมชนและคนทำงานในพื้นที่ เรียนรู้และอาศัยประสบการณ์จากคนในพื้นที่ ...
  • สถาปัตยกรรมสำหรับความสามารถที่แตกต่าง : Differently-Abled Architecture DAA 

   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   Differently-Abled Architecture DAA เป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ จัดระบบ ปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านกายและใจ ...