Now showing items 1-1 of 1

    • การปรับสภาพบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ 

      กตัญญู หอสูติสิมา (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2556-06)
      หนังสือเล่มนี้ จะขอกล่าวถึง การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสังคม ที่จะทำให้ทุกคนสามารถ ดำรงชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น แม้จะมีข้อจำกัดทางกายอยู่บ้าง โดยเฉพาะในระดับครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่เป็นฐาน พื้นที่ชีวิตหลักที่สำคัญ ...