Now showing items 1-1 of 1

    • สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2556-04)
      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและเน้นการบริหารที่คล่องตัวกับพันธกิจการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพในฐานะ "องค์กรจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน" ได้แก่ พัฒนาความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบาย ...