Now showing items 1-1 of 1

    • แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองทันยุค สำหรับแพทย์และทีมสุขภาพเขต 7 

      สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-18)
      โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาตเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ทุกๆ 3 นาที มีคนไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และทุกๆ 10 นาที มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพ คือ ...