Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว 

      เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนหลักของประเทศ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเ ...