Now showing items 1-1 of 1

    • เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ 

      โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์; ราม รังสินธุ์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      จัดทำขึ้นประกอบการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2547 ในหัวข้อประชุม เครือข่ายนักวิจัยสุขภาพ : ฐานรากของความรู้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการงานวิจัยที่ต้องสร้างเครื ...