Now showing items 1-4 of 4

  • การสื่อสารสุขภาพ 

   ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.), 2550-05-01)
   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (พ.ศ. 2546-2551) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนากลไกและความเป็นวิชาชีพของการสื่อสารสุขภาพ เพิ่มศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพ รูปแบบวิธีการทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ ...
  • การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552)
   หนังสือการสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นนี้ จัดทำขึ้นจากการดำเนินงานโครงการวิจัย การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผล โดยศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาสถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น การวิจัยและพัฒนาการ ...
  • สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข 

   พนม คลี่ฉายา; วาสนา จันทร์สว่าง; ดวงพร คำนูณวัฒน์; ปรีชา อุปโยคิน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2548-03)
   เอกสารประกอบเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการวิจัยสถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) ...
  • สื่อสารด้วยใจได้สุขภาพดี 

   แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน, 2552-03)
   สื่อสารด้วยใจได้สุขภาพดี เป็นหนังสือที่เปิดด้วย เรื่องเล่า ประสบการณ์จากข้อเขียนของคน ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างชาติพันธุ์ แต่มารวมกันและขอเรียกตัวเองว่า “นักสื่อสารสุขภาพ” มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพึ่งพากันเองในชุมชนด้านสุขภาพ ...