Now showing items 1-2 of 2

  • ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02)
   รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อวางรากฐานของระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ต่อเนื่องจากความพยายามที่ได้ริเริ่มมาแล้ว ตั้งแต่การจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2546 เป้าหมายสำค ...
  • อุ่นใจ ใกล้บ้าน 

   ดวงกมล สจิรวัฒนากุล; ทนงศักดิ์ หมื่นหนู (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553-01)
   ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คลินิกเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการปฐมภูมิแบบผสมผสานร่วมจัดบริการให้กับผู้มีสิทธิบัตรทอง ชื่อว่า " คลินิกชุมชนอบอุ่น" หนังสือเล่มนี้นำเสนอมิติต่างๆ ...