Now showing items 1-1 of 1

    • แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข (Quick reference guide) : สำหรับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป 

      สำนักงานโครงการพัฒนาแนวทางการบริการสาธารณสุข (สำนักงานโครงการพัฒนาแนวทางการบริการสาธารณสุข, 2549-04)
      ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ส่งผลให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อาจเกิดปัญหาในการติดตามวิทยาการใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใ ...