Now showing items 1-1 of 1

    • มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน 

      สุมาลี ประทุมนันท์; อารดา สุคนธสิทธิ์; นคร รัตนพฤกษ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2554-10)
      รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ตรงของบุคคล องค์กร ในการใช้แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้การจัดการแบบใหม่ ผลลัพธ์อันน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอ