Now showing items 1-2 of 2

  • การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม. 

   ทัศนัย ขันตยาภรณ์; นัฐวุฒิ สิงห์กุล; นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์; พสุภา ชินวรโสภาค; ศศิธร ศิลป์วุฒยา; กฤติกา พนาธนสาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   การขาดแคลนแรงงานในระดับล่างของประเทศไทยเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญ ในการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ การเมือง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงาน ระดับล่างใ ...
  • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-11)
   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี 2562 : สุขภาพคนข้ามชาติ ความจริงกับสิ่งที่รับรู้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...