Now showing items 1-1 of 1

    • มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

      โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; พจน์ กริชไกรวรรณ; Komatra Chuengsatiansup; Pon Krikaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      หนังสือเล่มนี้เป็นผลลัพธ์ของการประชุมระดมความคิดในเวทีสัมมนาเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์และสุขภาพของสังคมไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2544 โดยมีนักวิชาการมาร่วมทบทวนกระบวนทัศน์และวิธีคิดของสังคมเกี่ ...