Now showing items 1-3 of 3

  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ปรับบ้านอยู่สบาย 

   วิรุจน์ สมโสภณ; ชุมเขต แสวงเจริญ; ภวินท์ สิริสาลี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 จำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : เดินดีไม่มีล้ม 

   อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา; รัมภา บุญสินสุข; ไพลวรรณ สัทธานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   คู่มือป้องกันการล้มในผู้สูงวัยเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแลผู้สูงวัยที่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการความเสี่ยงในการล้ม รวมถึงการออกกำลังกาย ...
  • คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ไม้เท้าช่วยมอง 

   พิมพา ขจรธรรม; ณุชนาฏ โต๊ะดี; สุพิชชา สาไพรวัลย์; อรอนงค์ สงเจริญ; จันจิรา เปี่ยมพูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   ภาวะความบกพร่องทางการเห็นหรือพิการทางการเห็นเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยหรือจากโรคภัยไข้เจ็บ เนื่องจาก “ตาและการมองเห็น” เป็นประสาทสัมผัสหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ...