Now showing items 1-3 of 3

  • ทบทวนวรรณกรรมน้ำท่วมกับสุขภาพ 

   วิทย์ วิชัยดิษฐ์; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย ภัยพิบัติ: ...
  • ภัยพิบัติ ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554 

   บารมี เต็มบุญเกียรติ; เริงฤทธิ์ คงเมือง; อธิษฐ์ พีระวงษ์เมธา; จันทร์กลาง กันทอง; อรุณ ร้อยศรี; เริงชัย คงเมือง; บัณฑิต โชติสุวรรณ; วิษณุ วิเศษพุทธศาสน์ (สุขศาลา, 2555-10)
   การสร้างสรรค์ความรู้ของมนุษย์นั้น นอกจากการสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและสม่ำเสมอ จนสามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีแบบมีแผนแล้ว มนุษย์ยังเรียนรู้จากสถานการณ์สุดโต่งหรืออุบัติการณ์ที่คาดไม่ถึง อันเป็นกรณีที่ผิ ...
  • มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-08)
   ปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนจำนวนมาก แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเยียวยาความเดือดร้อนดังกล่าว เมื่อปัญหาดังกล่าวทุเลาลงหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงให้ความสนใจถอดบทเรียนเพื ...