Now showing items 1-20 of 108

  • 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ 

   วิชัย โชควิวัฒน (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2559-03)
   หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของบุคคล 10 คน ทั้งเทศและไทย เป็นชาวต่างประเทศ 7 คน คนไทย 3 คน ทุกคนล้วนเผชิญความยากลำบาก ด้วยข้อจำกัดของความพิการทางกายหรือจิตใจ แต่ทุกคนสามารถฟันฝ่าจน “รอดปากเหยี่ยวปากกา” และประสบความสำเร็จ ...
  • COVID-19 Research Policy Brief รวมงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19 

   โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ; Health Intervention and Technology Assessment Program (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   เอกสารงานวิจัย เรื่อง COVID-19 Research Policy Brief รวมงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19 ฉบับนี้ อยู่ภายใต้โครงการวิจัย การศึกษาประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนากรอบการติดตามและการประเมินผลของนโยบายวัคซีนโควิด-19 ...
   Tags:
  • Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง 

   กองทรัพย์ ชาตินาเสียว; พรประไพ เสือเขียว; อภิญญา วิภาตโยธิน; อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   โรคไม่ติดต่อเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง คร่าชีวิตมนุษย์ปีละกว่า 40 ล้านคน โดยเป็นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของชาวโลก เป็นที่น่ายินดีว่า ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ ...
  • TCEN เบาหวาน ชี้ทิศ กำหนดเป้า เร่งเร้าพัฒนา 

   สมเกียรติ โพธิสัตย์; วรนุตร อรุณรัตนโชติ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552-08)
  • กงล้อที่เคลื่อนไป 1 รอบปี (กันยายน 2552-สิงหาคม 2553) จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 มติ 7 

   ดารณี อ่อนชมจันทร์ (สถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-08)
   การส่งเสริมพัฒนางานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกของไทยเรา แม้จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี จนมีแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 ...
  • กระบวนการจัดทำและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกระบวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

   แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ; Health Information System Development Office (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553)
   ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 มีกระบวนและขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในแต่ละด้านร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ ...
  • กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

   พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้, 2547)
  • กลุ่มเปราะบางกับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya; ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-10)
   งานเสวนาออนไลน์ “กลุ่มเปราะบาง” กับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นที่มาของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้ง (Research ...
  • การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม. 

   ทัศนัย ขันตยาภรณ์; นัฐวุฒิ สิงห์กุล; นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์; พสุภา ชินวรโสภาค; ศศิธร ศิลป์วุฒยา; กฤติกา พนาธนสาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   การขาดแคลนแรงงานในระดับล่างของประเทศไทยเป็นปัจจัยดึงดูดที่สำคัญ ในการอพยพแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ การเมือง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานเพื่อรองรับความต้องการแรงงาน ระดับล่างใ ...
  • การจัดการความรู้ : สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

   ชัยรัตน์ ฉายากุล; พาขวัญ ปุณณุปูรต; ผุสดี ปุจฉาการ; นริสา ตัณฑัยย์; วุฒิรัต ธรรมวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-04)
   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use, RDU Hospital) รับผิดชอบดำเนินการโดยเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • การจัดการงานวิจัย: แก้วิกฤตใต้ 

   พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • การดำเนินงานระดับนโยบาย 

   อำพล จินดาวัฒนะ; สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล; วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...
  • การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ 

   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ; มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), 2559-06)
   การติดตามประเมินผลชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการ ดำเนินการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และพิษณุโลก) ...
  • การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ยาเพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรู้เท่าทันบริษัทยา และกรณีศึกษาประสบการณ์จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา 

   นพคุณ ธรรมธัชอารี; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; สายศิริ ด่านวัฒนะ; อภิญญา อิสระชาญพานิช; ภาสกร สวนเรือง; ณัฐธิดา สุขเรืองรอง (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)., 2555)
   สถานการณ์ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลซึ่งเป็นแหล่งกระจายยาที่ใหญ่ที่สุด จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างจริงจัง ซึ่งมาตรการหนึ่งที่พบว่าได้ผลดี ได้แก่ การลดปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้นแบบ ...
  • การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

   ธีระ ศิริสมุด; สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; สุรชัย โกติรัมย์; ยศ ตีระวัฒนานนท์; ทรงยศ พิลาสันต์; วันทนีย์ กุลเพ็ง; แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2557-10)
   ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน และยังมีคนพิการจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ เช่น ไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ทั้งที่มีความจำเป็น การที่คนพิการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ...
  • การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   ปัจจุบันการกระจายอำนาจด้านสุขภาพยังมีความก้าวหน้าไม่มากพอ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปประเทศ สวรส.จึงได้ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อค้นพบและเรียบเรียงข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา ...
  • การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 

   คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
   1. เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยแลการแพทย์ทางเลือก 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย ...
  • การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; นุศราพร เกษสมบูรณ์; สุรศักดิ์ สุนทร; อรณัชชา เซ็นโส; ปิยะอร แดงพยนต์; กนกวรรณ เส็งคำภา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ, 2554-11)
   โครงการศึกษาประเมินผล ๑๐ ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา หลังจากเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน วิธีการศึกษาใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทุติยภูมิ ...
  • การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ: ทางออกที่ท้าทาย 

   อรทัย อาจอ่ำ; Orathai Ard-am (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549)
   การดำเนินงานด้านสุขภาพที่ผ่านมามักขาดการประเมินผล ถึงแม้จะมีการประเมินผล แต่การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากทัศนะ หรือมุมมองเกี่ยวกับการประเมินผล ซึ่งส่วนใหญ่ยั ...
  • การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพฉบับสมบูรณ์ กรณีศึกษาประเทศไทย 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; Boonchai Kijsanayotin; คเณศ สัมพุทธานนท์; Kanet Sumputtanon; เพียงหทัย อินกัน; Pianghatai Ingun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   สถิติชีพ (Vital Statistics) เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG-Millennium Development Goal) อันเป็นมติที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) สถิติชีพที่มีความถูกต้อง ...