Now showing items 1-4 of 4

  • การเจ็บป่วยของคนไทยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

   ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Pattapong Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...
  • คู่มือเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่ส้ม GAP ปี 2565 

   พนิดา จงสุขสมสกุล; Panida Jongsuksomsakul; ศตพรรษ โตอินทร์; Satapat Toin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   คู่มือเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่ส้ม GAP ปี 2565 เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะที่ดีของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีในสวนส้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ...
  • พิษภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

   ศักดา ศรีนิเวศน์; Sakda Srinives (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ในปี พ.ศ. 2546 สมัชชาสุขภาพ ทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความสนใจเรื่อง การเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ เพราะการใช้สารเคมีการเกษตรอย่างไม่รู้คิด กำลังบั่นทอนสุขภาพของคนไทยลงไปทุกที ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ผลิต ...
  • โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   สาธินี ศิริวัฒน์; Satinee Siriwat; จักรกฤษณ์ พลราชม; Chakkrit Ponrachom; อภิรดี วังคะฮาต; Apiradee Wangkahart; ศรีวิภา ช่วงไชยยะ; Sriwipa Chuangchaiya; ฐิติรัช งานฉมัง; Thitirat Nganchamung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-07)
   โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมและเผชิญ ...