Now showing items 1-4 of 4

  • การประชุมสัมมนาระดับชาติด้านการลดอันตรายจากสารเสพติด 

   เครือข่ายเพื่อนไทยเพื่อลดอันตรายจากสารเสพติด (โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด, 2550-03)
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด 

   อัญมณี บูรณกานนท์; ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล; สิริพรรณ ศรีมีชัย (โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด, 2553-03)
   ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ลักษณะของปัญหามีความเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยิ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศ โดยมีความรุนแรงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ...
  • รายวิชาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีวิชา สค.๔๙๖ วิชาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ติดยาและสารเสพติด 

   โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด (โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด, 2553)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด สามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อออกไปปฏิบัติงานจริงได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และผลกระทบของยาเส ...
  • หลักสูตรและคู่มือพื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด 

   อัญมณี บูรณกานนท์; ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล; สิริพรรณ ศรีมีชัย (สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553-03)
   ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ลักษณะของปัญหามีความเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยิ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศ โดยมีความรุนแรงที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ...