Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ 

      จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; ภาวิกา ปิยมาพรชัย; ลือชา วนรัตน์; เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547-10)
      เป็นเอกสารวิชาการประกอบหัวข้อระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงตุ๊กตาทางความคิด ถึงระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยนำเสนอผ่านหัวข้อ รูปแบบและกลไกการจัดการของระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทย ...