Now showing items 1-20 of 21

  • 12 นวัตกรรมการแพทย์: 12 ผลงานวิจัยไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพกายและจิตที่มีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสุขภาพเช่นกัน นี่คือจุดเริ ...
  • 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; รุจินาถ อรรถสิษฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04)
   โครงการศึกษาบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพนี้ ริเริ่มโดยนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สวรส.คนปัจจุบัน ด้วยมีความเห็นว่า สวรส.มีวิสัยทัศน์ คือ “การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน” อีกทั้ง ...
  • Lit the FHIR in Thailand By SIL-TH 

   รัฐ ปัญโญวัฒน์; Rath Panyowat; กวิน สิริกวิน; Kwin Sirikwin; ธนภพ ณ นครพนม; Thanaphop Na Nakhonphanom; ณัฐดนัย ไทยพิพัฒน์; Natdanai Thaipipat; ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ; Supharerk Thawillarp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   มาตรฐาน Health Level 7 Fast Health Interoperability Resources (HL7 FHIR) เป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในกลุ่ม structural and syntactic data standard ที่ได้รับการยอมรับและหลายประเทศกำหนดให้เป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ เช่น ...
  • การพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ : เอกสารประกอบ 

   ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
   เอกสารประกอบโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 1 ชุดความรู้จากข่าวเจาะ และชุดความรู้จากการสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
  • การใช้ประโยชน์งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบาย ...
  • ข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อเยียวยาสังคม 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 

   คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557-01)
   กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นลำดับที่ 13 ของโลก มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านสัญชาติ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม รวมถึง ...
  • คู่มือ SNOMED CT ภาษาไทย 

   ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์; Daorirk Sinthuvanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ได้เริ่มศึกษาวิจัยมาตรฐานสากล Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT) ซึ่งเป็นระบบศัพท์ทางการแพทย์มีความครอบคลุมการแพทย์ในสาขาต่างๆ ทั้ง ...
  • คู่มือการใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย 

   นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล; Nongyao Kasatpibal; ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์; Yodying Punjasawadwong; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; Jittaporn Chitreecheur; นเรนทร์ โชติรสนิรมิต; Narain Chotirosniramit; สมใจ ศิระกมล; Somjai Sirakamon; ปาริชาติ ภัควิภาส; Parichat Pakvipas (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-02)
   ความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การอนามัยโลกจึงได้พัฒนาแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย (WHO surgical safety checklist) ขึ้น เพื่อลดจำนวนเหตุก ...
  • บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย 

   วริทธิ์นันท์ ศุภารักษ์สืบวงศ์; Warithnan Suparaksuebwong; วรนันท์ สาลียงพวย; Woranan Saleeyongpuay; กิตติ อัคควัฒนกุล; Kitti Akkawattanakul; พิรญาณ์ สายชล; Piraya Saichol; บุศรา จินตวง; Butsara Chintuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ ...
  • บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย 

   คิดคม สเลลานนท์; Kidkom Salelanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เริ่มแผนงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)) ...
  • มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทย 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์; Boonchai Kijsanayotin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-02)
   ประเทศไทยยังไม่มีรหัสมาตรฐานด้านการตรวจทางคลินิกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก (Laboratory Information) ของหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ การมีรหัสมาตร ...
  • รายงานประจำปี 2556 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   พัชนี ธรรมวันนา; ณัฐินี บัณฑะวงศ์; แสงจันทร์ ชาติประสิทธิ์ (สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2557-04)
   สำนักตรวจราชการกระทรวง เขตพื้นที่เครือข่ายบริการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2556–2560) เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสุขภาพเขตพื้น ...
  • รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-12)
   รายงานสถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกระดับทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ...
  • สรุปผลการดำเนินงานแผนงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2548 - มิถุนายน 2552) 

   สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
   ปัญหาเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งด้านผู้ผลิต ได้แก่ สถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งภาคประชาชน ...
  • สร้าง เชื่อม เคลื่อน สรุปผลงานสองปี สถาบันสุขภาพวิถีไทย 

   ดารณี อ่อนชมจันทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2554-09)
   สองปีของการก่อเกิดสถาบันสุขภาพวิถีไทยภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นสองปีของการทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ ลดความสับสน สร้างความยอมรับในการเป็นสถาบันสุขภาพวิถีไทย เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างและจัดการความรู้ภูมิปัญญาไท ...
  • สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2556-04)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและเน้นการบริหารที่คล่องตัวกับพันธกิจการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพในฐานะ "องค์กรจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน" ได้แก่ พัฒนาความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบาย ...
  • สุขภาพคนไทย 2551 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; ชาย โพธิสิตา; กฤตยา อาชวนิจกุล; อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์; กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล; ปาณฉัตร เสียงดัง; สุภรต์ จรัสสิทธิ์; Churnrurtai Kanchanachitra; Chai Podhisita; Kritaya Archavanitkul; Umaporn Pattaravanich; Kullawee Siriratmongkon; Pannachat Seangdung; Suporn Jarassit (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2551)
   รายงานสุขภาพคนไทย 2551 หรือเป็นเล่มที่ 5 ที่ได้รายงานต่อสาธารณะ ในบทความเล่มนี้ได้พูดถึงภาวะโลกร้อนที่จะช่วยสร้างพลังผลักดันให้คนในสังคมไทยได้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการหาคำตอบ ...
  • หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552 

   ธวัชชัย เทียนงาม; ทรงศักดิ์ สอนจ้อย; สมนึก สุชัยธนาวนิช; มนทิรา วิโรจน์อนันต์; ศุภลักษณ์ ฟักคำ; ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์; ประคองศิริ บุญคง; บุญสม อัครธรรมกุล; พยอม ดีน้อย; พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์; กิตติยา คิดบา; กฤตภาส ไพเราะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2554-07)