Now showing items 1-1 of 1

    • มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทย 

      บุญชัย กิจสนาโยธิน; ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-02)
      ประเทศไทยยังไม่มีรหัสมาตรฐานด้านการตรวจทางคลินิกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก (Laboratory Information) ของหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ การมีรหัสมาตร ...