Now showing items 1-1 of 1

    • วาระทางสังคม: กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      คณะทำงานวาระทางสังคม; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...