Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดการงานวิจัย: แก้วิกฤตใต้ 

      พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...