Now showing items 1-1 of 1

    • แนวรบสุขภาพ : พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน 

      สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
      วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อเป็นเวทีวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์กับสุขภาพที่จัดต่อเนื่องประจำทุกปี และเป็นพื้นที่นำเสนอความรู้ด้านสังคมกับสุขภาพให้กับนักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา จากสหสาขาวิชาและหลากหลายกลุ่มวิชาชีพ ...