Now showing items 1-4 of 4

  • ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   สำนักงานประกันสุขภาพ; มูลนิธิเยอรมันเพื่อการพัฒนานานาชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   หนังสือ ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย เป็นการรวบรวมผลการศึกษา ทบทวนประสบการณ์การจัดระบบหลักประกันสุขภาพภายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้เรียนรู้ วิเคราะห์ และวิจัยให้มองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดเปลี่ยนผ่านที่ ...
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : ผลการดำเนินงาน 2536-2537 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2548-2550 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005-03)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยทุก 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแผนแม่บทในการสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับนี้ ...
  • แผนวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) พ.ศ.2542-2544 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1999)