Now showing items 1-5 of 5

  • Health Systems Research Institute Thailand 2008-2010 

   Health Systems Research Institute (Health System Research Institute, 2008)
  • ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย 

   สำนักงานประกันสุขภาพ; มูลนิธิเยอรมันเพื่อการพัฒนานานาชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   หนังสือ ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย เป็นการรวบรวมผลการศึกษา ทบทวนประสบการณ์การจัดระบบหลักประกันสุขภาพภายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้เรียนรู้ วิเคราะห์ และวิจัยให้มองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง และจุดเปลี่ยนผ่านที่ ...
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : ผลการดำเนินงาน 2536-2537 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
  • แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2548-2550 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548-03)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยทุก 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแผนแม่บทในการสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับนี้ ...
  • แผนวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) พ.ศ.2542-2544 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)