Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนากำลังคน ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; ประพจน์ เภตรากาศ; กระทรวงสาธารณสุข. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สถาบันสุขภาพวิถีไทย (สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2008-03)
   การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรจากรายการบัญชียาสมุนไพร พ.ศ.2549 เป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ในแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 ...
  • คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

   วิชัย โชควิวัฒน; ชยันต์ พิเชียรสุนทร (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2011-03)