Now showing items 1-1 of 1

    • คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

      ซอฟียะห์ นิมะ; Sawpheeyah Nima (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
      คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม เล่มนี้ อยู่ภายใต้โครงการการประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ...