Now showing items 1-3 of 3

  • คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   สมจิตต์ สินธุชัย; Somchit Sinthuchai; นุสรา นามเดช; Nusara Namdej; ประไพ กิตติบุญถวัลย์; Prapai Kittiboonthawal; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; Suda Dejpitaksirikul; จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ; Jeeraporn Chuencham; กันยารัตน์ อุบลวรรณ; Kanyarat Ubolwan; ปัฐยาวัชร ปรากฏผล; Padthayawad Pragodpol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-11)
   คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อาการภาวะแทรกซ้อน การดูแลตนเองเ ...
  • คู่มือการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำหรับบุคลากรสุขภาพ 

   สมจิตต์ สินธุชัย; Somchit Sinthuchai; นุสรา นามเดช; Nusara Namdej; ประไพ กิตติบุญถวัลย์; Prapai Kittiboonthawal; สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล; Suda Dejpitaksirikul; จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ; Jeeraporn Chuencham; กันยารัตน์ อุบลวรรณ; Kanyarat Ubolwan; ปัฐยาวัชร ปรากฏผล; Padthayawad Pragodpol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
   ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีจำนวนมากขึ้น เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ จะทำให้มีภาวะแทร ...
   Tags:
  • คู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

   วิสาขา ภู่จินดา; Wisakha Phoochinda; ศิริวิมล สายเวช; Sirivimon Saywech; สิริสุดา หนูทิมทอง; Sirisuda Nootimthong; วลัลนา วัฒนาเหมกร; Walanna Wattanahemmakorn; พรกมล เหล่าลิ้นฟ้า; อัจฉรา สามพ่วงบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   หนังสือคู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเล่มนี้ เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศไทย ...