Now showing items 1-1 of 1

    • กระบวนการของนวัตกรรม 

      วิรุฬ ลิ้มสวาท (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
      เอกสารวิชาการงานมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 หัวข้อ “กระบวนการของนวัตกรรม” โดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Meeting 5 ...