Now showing items 1-1 of 1

    • จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ 

      ทัศนีย์ ญาณะ; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ณัฐกา สงวนวงษ์; ดุษณี ดำมี; นฤมล จันทรเจิด (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554-10)
      การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเนื้อหาและการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน ในเวทีวิชาการต่างๆอันได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การอภิปรายทางวิชาการ การเสวนา ...