Now showing items 1-1 of 1

    • การดำเนินงานระดับนโยบาย 

      อำพล จินดาวัฒนะ; สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล; วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      เอกสารและบทวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพเล่มนี้ เป็นบทสังเคราะห์ทางวิชาการที่จะนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่หลากหลายในการประชุมวิชาการ พลังปัญญา : สู่การพัฒน ...