Now showing items 1-1 of 1

    • 12 นวัตกรรมการแพทย์: 12 ผลงานวิจัยไทย เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย 

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
      การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพกายและจิตที่มีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับสุขภาพเช่นกัน นี่คือจุดเริ ...