Now showing items 1-5 of 5

  • บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; สมบูรณ์ เทียนทอง; ทัศนีย์ ญานะ; สมหญิง อุ้มบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-07)
   เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัย R2R ปี 2555 ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินรอบแรก เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้และสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  • บทคัดย่อผลงาน R2R ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา; นิลุบล คุณวัฒน์; สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-07)
   รวมบทคัดย่องานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) R2R : เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การบริการระดับปฐมภูมิ การบริการระดับทุติยภูมิ ...
  • วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008-07)
   แนวคิดและบทเรียนที่รายงานอยู่ในเอกสารนี้เป็นผลลัพธ์และสิ่งที่เรียนรู้จากหลักสูตรการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพต่อเนื่อง (On the Job Training) ในงานสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ดำเนินการโดยกา ...
  • สยบงานจำเจ ด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; อภิญญา ตันทวีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2008-07)
   ผมเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลชุมชนเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ช่วงนั้นมีพี่บางคนบอกว่าผมนั่งทับทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาล หากรู้จักใช้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอย่างมาก ด้วยความที่ไม่มีทั้งความฉลาดและความเฉลียวมากพอ ผมจึงต้องถามกลับไปด้วยคำถาม ...
  • สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; จรวยพร ศรีศศลักษณ์; วิรุฬ ลิ้มสวาท; สมพนธ์ ทัศนิยม; มหาวิทยาลัยมหิดล; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2010-07)
   ทีมงานจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 3 เชื่อว่าในผลงาน R2R มีความริเริ่มสร้างสรรค์แฝงฝังอยู่ จึงได้แบ่งงานกันทำ จัดการวิเคราะห์ผลงาน R2R ที่ส่งเข้าประกวดแต่ละกลุ่มเพื่อค้นหาคุณค่าในผลงาน ...