Now showing items 1-2 of 2

  • กินดี ยูดี 

   กษมา แย้มตรี; ยศวดี สนธิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-04-01)
   Universal Design เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ ข้าวของต่างๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีกล ...
  • คู่มือบ้านใจดี : บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน 

   สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ (สมาคมสถาปนิกในพระพระบรมราชูปถัมถ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557)
   สังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้เติบโต และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ สำหรับ "การออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design)" จึงเป็นเครื่อง ...